Vogels op en rond 't Leeuweriksveld

zwaluwenSinds ons neerstrijken in Wilhelmsoord op 1 februari 2009 hebben we de volgende vogels gezien en/of gehoord op het erf, op de akker en in de onmiddellijke omgeving.

In volgorde van opkomst (ongeveer:)

blauwe reiger, koolmees, pimpelmees, roek, zwarte kraai, kauw, roodborst, spreeuw, buizerd, houtduif, wilde eend, ekster, vlaamse gaai, grote zilverreiger, heggemus, huismus, witte kwikstaart, grote lijster, zanglijster, merel, vink, torenvalk, scholekster, kokmeeuw, tureluur, wulp, grutto, kievit, groenling, geelgors, blauwe kiekendief, zwarte roodstaart, tjiftjaf, fitis, boomkruiper, fazant, zwartkop, tuinfluiter, boerenzwaluw, grasmus, spotvogel, gierzwaluw, koekoek, grauwe gans, nijlgans, gele kwikstaart, kwartel, kramsvogel, koperwiek, staartmezen, ringmus, grauwe ganzen, knobbelzwanen, wilde zwanen, turkse tortel, stadsduif, tapuiten, groene specht, ooievaar, kneu (dood), gekraagde roodstaart, (ontsnapte) papegaai, (ontsnapte) kanariepiet, roodborsttapuit, kleine karekiet, putter, rode wouw, watersnip, mantelmeeuw (kleine of grote?), braamsluiper, stormmeeuw, canadese gans, bosrietzanger, grauwe vliegenvanger.

Leuk om apart te vermelden:

zwarte ooievaar


Vóór onze verhuizing in 2009 naar Wilhelmsoord, hebben we in Orvelte, naast de veld- en de boomleeuwerik, de volgende vogels gezien en/of gehoord (telling van voorjaar 2007 tot 1 februari 2009):
winterkoning, heggemus, huismus, ringmus, pimpelmees, koolmees, staartmees, roodborst, nachtegaal, vink, groenling, goudvink, tuinfluiter, zwartkop, spotvogel, fitis, tjiftjaf, grasmus, braamsluiper (broedde in het nestkastje van Anna), zwarte roodstaart, geelgors, graspieper (nestje tussen de bosbiet), boompieper, witte kwikstaart, zanglijster, grote lijster, kramsvogel, merel (waarvan éen half-tamme), spreeuw, huiszwaluw, boerenzwaluw (broeden in de schuur), turkse tortel, houtduif, holenduif, boomklever, boomkruiper, zwarte specht, grote bonte specht, ekster, vlaamse gaai, kauw, zwarte kraai, kwartel, patrijs, koekoek, torenvalk, sperwer, buizerd, kerkuil (broedt hier), tureluur, watersnip, kievit, scholekster, wulp, ooievaar, blauwe reiger, wilde eend, nijlgans, grauwe ganzen/kolganzen? (bij honderden overvliegend in de winter), wilde zwanen, kokmeeuw, blauwe kiekendief, groene specht.

©'t Leeuweriksveld Zandzoom 72 7814 VJ Emmen 0591-381445 info@leeuweriksveld.nl

Contact webmaster: martin.rhebergen@freedom.nl

HOME   Webwinkel en Bestellen   Abonnementen   Aanmelden   Afhaalpunten   Levergebied   Pakketbrieven   Recepten   Nieuws   Contact   Openingstijden   Routebeschrijving   Links   Over ons   Oogsten koken en eten   Blauwe bessengaard   Foto's   …en leeuweriken   Site Map